Produketet duhet te jene te thara mirë dhe te cilesisë se mirë.